Jakie ćwiczenia fizyczne są najkorzystniejsze dla naszego zdrowia psychicznego?/ Which physical exercices are most beneficial for mental health ?

Każdy wysiłek fizyczny jest świetny dla poprawy zdrowia psychicznego w myśl znanej maksymy – w zdrowym ciele zdrowy duch. Ćwiczenia fizyczne prowadzą do wydzielania się naturalnych opioidów, które wpływają korzystnie na nastrój oraz produkcji neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) przyczyniającego się do zachowania młodości.

Jednak ćwiczenia związane ze świadomym oddechem są najkorzystniejsze ponieważ dodatokwo pobudzają układ przywspółczulny związany z szeroko pojmowanym odczuwaniem spokoju. Gdy aktywizuje się ten układ obniża się ciśnienie krwi, nasilają skurcze przewodu pokarmowego ułatwiające prawidłowe trawienie. Układ przywspółczulny działa anatagonistycznie do układu współczulnego związanego ze stanami fight/flight/freeze więc ćwiczenia ze świadomym oddechem pomagają wyjść z niezdrowego na dłuższą metę stanu pobudzenia.

Dziedziny sportu/praktyk, które kładą specjalny nacisk na oddech to niektóre sztuki walki i yoga.

Jeśli nie jesteś fanem aktywności fizycznej ściśle związanej z oddechem, tak naprawdę uprawiając każdy sport możesz kłaść nacisk na świadomy i dostosowany do ruchu oddech. Stosujące schemat – przy rozciągnięciu ciała wdech, a przy przykurczeniu wydech.

Pamiętajmy zatem o oddechu!

Chcesz porozmawiać o swoim zdrowiu fizycznym i psychicznym? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

Every physical effort is great for improving mental health according to the well-known maxim - a healthy mind in a healthy body. Exercise leads to the release of natural opioids that improve mood and the production of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF), which helps to maintain youth. 

However, conscious breathing exercises are most beneficial because they additionally stimulate the parasympathetic system associated with the broadly understood feeling of peace. When this system is activated, the blood pressure is lowered and the contractions of the digestive tract are intensified, which facilitates proper digestion. The parasympathetic nervous system acts as an antagonist to the sympathetic nervous system associated with fight/flight / freeze states, so conscious breathing exercises help to recover from an unhealthy state of arousal in the long run. 

Sports / practice areas that put special emphasis on breathing are some martial arts and yoga. 

If you are not a fan of strictly breath-related physical activity, in fact, when practicing any sport, you can emphasize conscious breathing, adapted to movement. Applying the scheme - inhale when stretching the body, and exhale when contracting. 

Let's remember about breathing! 

Want to talk about your physical and mental health? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: