O MNIE I TERAPII ZE MNĄ /ABOUT ME AND THERAPY WITH ME

Przynależność do Towarzystw Naukowych/Membership:

EMILIA GONCZAR

w czym pomagam/how I can help :

Pomagam z lękami, niskim poczuciem własnej wartości, impulsywnością, poczuciem złości, niemożnością utrzymania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych.

Mam również doświadczenie w pracy z osobami, które czują,  że przeszłość nie pozwala im funkcjonować w teraźniejszości, mają niewytłumaczalne medycznie dolegliwości czy natrętne myśli i czynności.

I help with anxiety, low self-esteem, impulsiveness, a sense of anger, inability to maintain satisfactory interpersonal relationships.
I also have experience working with people who feel that the past does not allow them to function in the present, have medically inexplicable ailments or intrusive thoughts and compulsions. 

Wykształcenie/ Education:

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja psychoterapia

Instytut Kultury Polskiej na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Sorbonne Paris IV, langues, littératures et cultures étrangères 

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii, 4letnie szkolenie specjalistyczne

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing module1, EMDR centre London

Instruktor rekreacji ruchowej w specjalności narciarstwo zjazdowe, Ministerstwo Sportu i Turystyki RP

MA at Faculty of Psychology at the University of Warsaw, specialization in psychotherapy

Ma at Institute of Polish Culture at the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw 

MA at Sorbonne Paris IV, langues, littératures et cultures étrangères; 
Institute of Psychoanalysis and Psychotherapy, 4-year specialist training 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing module 1, EMDR center London 

Recreation activity instructor, specialization in downhill skiing, Ministry of Sport and Tourism of the Republic of Poland

Praktyka zawodowa/Experience:

Akademicki Ośrodek Psychoterapii UW; L’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris; Oddział XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie; Oddział Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci; Ambulatorium Psychoanalityczne; Poliklinika Korczakowska; Instytut Psychiatrii i Neurologii -Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania; Rethink Mental Ilness (National Schizophrenia Fellowship), Klinika My Medyk, platforma Betterhelp, Augmentive, Harley Therapy.

University of Warsaw Psychotherapy Center; L'Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris; Department XI of Psychiatric Rehabilitation Nowowiejski Hospital in Warsaw; Department of Child Psychiatry Nowowiejski Hospital in Warsaw; TPD Children's Friends Society; Psychoanalytical Outpatient Clinic; Korczak's Polyclinic; Institute of Psychiatry and Neurology - Department of Neuroses, Personality and Nutrition Disorders; Rethink Mental Illness (National Schizophrenia Fellowship), My Medyk Clinic, platforms such as Betterhelp, Augemtive, Harley Therapy.

contact me :

emilia.gonczar@gmail.com  ; 07 305 305 029

I work online or in person LU2 and W5 1EE

Pricelist:

individual session or consultation 50min/55£ ; 90min/95£

family/couple session or consultation 90min/110£

psychological tests 50min/55-100£ (depending on test)

psychological opinion 55-100£

%d bloggers like this: