Pierwsze 5 lat życia/ First 5 years of life

Księżna Kate Middleton w ramach swojej fundacji zgrupowała naukowców w celu badania wczesnych relacji między rodzicami a dziećmi (0-5lat)*. Na stworzony przez zespół kwestionariusz odpowiedziało aż pół miliona rodziców.

Z opracowanych wniosków wynika, że aż 3/4 respondentów uważało wszystkie okresy dzieciństwa za równie ważne, a tymczasem najważniejszy w życiu jest okres 0-5lat! To właśnie we wczesnym dzieciństwie kształtuje się nasz wzór przywiązania i poczucie własnej wartości, na których buduje się nasza osobowość. Na szczęście aż 98% osób wierzy, że rozwój dziecka od ciąży do 5roku życia wiąże się z jego doświadczeniami, a nie genetyką. Badanie nie obejmowało jednak wątku, które doświadczenia wspierają rozwój, a które nie.

Większość respondentów miała świadomość, że dobrostan psycho-fizyczny rodziców ma wpływ na dziecko, ale tylko 10 procent o niego dba! Żeby być dobrym rodzicem trzeba być samemu względnie szczęśliwym i zdrowym. Trzeba pamiętać o swoich potrzebach i nie stawiać dziecka zawsze na pierwszym miejscu.

70% rodziców czuje się oceniana w swoich rodzicielskich decyzjach, a prawie połowa z nich przeżywa to bardzo emocjonalnie i odczuwa jako dodatkowe obciążenie psychiczne. Ludzie mają tendencję do oceniana się, oceniają więc też to jak wychowujemy dzieci. Jednak musimy pamiętać, że widzą tylko skrawek naszych działań więc ich ocena jest zachwiana, tylko my sami i najbliżsi wiemy jaka jest prawda.

Ponad 1/3 rodziców czuje się osamotniona w rodzicielstwie, podczas pandemii proporcja ta wzrosła do prawie 2/3. Bycie rodzicem powoduje, że mamy dużo mniej czasu na kontakty społeczne, a część znajomych tracimy -zwłaszcza tych, którzy nie mają dzieci. Dzieci w wieku 0-5 nie mają jeszcze całodniowych zajęć i jesteśmy z nimi większość czasu i my ten czas musimy im organizować, a ledwo wyrabiamy się z monotonnymi obowiązkami wokół dziecka. Jeśli z kolei pracujemy, a ktoś inny opiekuje się maluchem, to nasze życie to praca i stęsknione dziecko, które jak już nas widzi to przykleja się do nas i nie chce puścić.

Ptrzebujesz rozmowy o rodzicielstwie? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

* 5 rok stanowi linię odcięcia ponieważ od 5 roku życia w Anglii zaczyna się obowiązek szkolny i zmienia się tryb życia dziecka.

bibliografia:

https://royalfoundation.com/early-years/

Princess Kate Middleton has brought together scientists through her foundation to study early parent-child relationships (0-5 years) *. Half a million parents answered the questionnaire created by the team.

The prepared conclusions show that as many as 3/4 of the respondents considered all childhood periods to be equally important, while the most important period in life is 0-5 years! It is in early childhood that our model of attachment and self-esteem are formed, on which our personality is built. Fortunately, as many as 98% of people believe that the development of a child from pregnancy to the age of 5 is related to their experiences, not genetics. However, the research did not include which experiences support development and which do not.

Most of the respondents were aware that the psycho-physical well-being of parents influences the child, but only 10 percent care about it! To be a good parent you have to be relatively happy and healthy yourself. You have to remember your needs and don't always put your child first.

70% of parents feel judged in their parental decisions, and almost half of them experience it very emotionally and feel it as an additional psychological burden. People tend to judge ourselves, so they also judge how we raise our children. However, we must remember that they see only a small part of our actions, so their assessment is shaken, only we and our loved ones know what the truth is.

More than 1/3 of parents feel alone in parenting, this proportion has increased to almost 2/3 during the pandemic. Being a parent means that we have much less time for social contacts, and we lose some friends - especially those who do not have children. Children aged 0-5 do not have all-day activities yet and we are with them most of the time and we have to organize this time for them, and we are barely getting to grips with the monotonous duties around the child. If, in turn, we work, and someone else takes care of the toddler, our life is a job and a longing child who, when he sees us, sticks to us and does not want to let go. 

Need talking about parenting? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/ 

 * The 5th year is the cut-off point because from the age of 5 compulsory schooling begins in England and the child's lifestyle changes. 

 bibliography:
https://royalfoundation.com/early-years/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: