Stres zawodowy

Co przyczynia się do stresu zawodowego, a następnie do wypalenia zawodowego? Oto 8 kategorii stresorów wskazywanych przez Państwowy Inspektorat Pracy :

PRZECIĄŻENIE ILOŚCIOWE PRACĄznaczny wysiłek fizyczny w pracyzaskakiwanie zadaniami – „co chwilę coś nowego”narzucone przez maszynę lub inne osoby tempo pracypraca w pośpiechupraca pod presją czasunagłe i znaczne ilości pracy do wykonania – „zrywy w pracy”ciągłe zmiany w pracyzbyt dużo pracy do wykonania – zabieranie pracy do domu, ciągła praca w nadgodzinach, zbyt mała ilość etatów w zakładzie
PRZECIĄŻENIE JAKOŚCIOWE PRACĄkonieczność zachowania czujności przez cały czas pracywykonywanie zadań trudnych i skomplikowanych umysłowo, odpowiedzialność za ludzi, odpowiedzialność za mienie dużej wartości, konieczność wyboru „mniejszego zła”, dylematy moralnekonieczność podejmowania decyzji o znacznych możliwych konsekwencjach
NIEDOCIĄŻENIE JAKOŚCIOWE PRACĄwykonywanie prostych, powtarzalnych, monotonnych czynności,praca wysoce zautomatyzowanapraca poniżej możliwości
OGRANICZONY ZAKRES KONTROLI NAD PRACĄsztywne, niezmienne godziny lub czas pracy, niemożność przerwania pracy w razie potrzeby, niemożność decydowania o sposobie wykonania zadania, praca pod presją innych osób, ciągłe zmiany warunków, sposobu, organizacji, miejsca pracybrak wiedzy nt. celu pracy – poczucie bycia „trybikiem w maszynie”brak informacji nt. efektów pracy – poczucie wykonywania „pracy bez sensu”
NIEJASNOŚĆ PEŁNIONEJ ROLI ZAWODOWEJbrak wiedzy nt. przydzielonych obowiązków, nieznany zakres odpowiedzialności, brak wiedzy nt. sposobu wykonywania pracy (np. brak szkoleń wstępnych, wprowadzenia w obowiązki)konieczność „samozatrudnienia się” w dotychczasowym miejscu pracy
KONFLIKT ROLI ZAWODOWEJniespójne, sprzeczne, zmienne wymagania przełożonychwzajemnie sprzeczne oczekiwania ze strony różnych osób: przełożonych, klientów, współpracowników, kontakty z „niezadowolonymi” klientami, konieczność kooperacji z wieloma podmiotami, wpływ pracy na życie rodzinne –praca w nadgodzinach, częste lub długie wyjazdy służbowe, niemożność sprawowania opieki nad dzieckiem, ciągła dyspozycyjnośćniski prestiż społeczny pracy lub zawodu, brak możliwości awansu, rozwoju, podwyżkipraca poniżej aspiracji
BRAK WSPARCIA ZE STRONY WSPÓŁPRACOWNIKÓW I/LUB PRZEŁOŻONYCHsystem motywacyjny firmy zorientowany na rywalizację między pracownikami, konflikty między współpracownikami, brak informacji potrzebnych w pracy, brak środków, wyposażenia, urządzeń lub materiałów potrzebnych do pracy, brak wiedzy o planowanych lub trwających zmianach w przedsiębiorstwie lub w sposobie wykonywania pracy, osamotnienie, np. ze względu na rodzaj obowiązków – „jedno takie stanowisko w firmie”, nieudzielanie pomocy w ogóle, pomoc niewystarczająca lub nadchodząca zbyt późnoutrudniony w razie potrzeby kontakt z przełożonym, współpracownikamiuznaniowe traktowanie i ocenianie, dyskryminacja ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony lub w pełnym albo w niepełnym wymiarze czasu pracy, przemoc fizyczna ze strony współpracowników lub przełożonychprzemoc psychiczna ze strony współpracowników lub przełożonych: nękanie, zastraszanie, poniżanie, ośmieszanie, izolowanie, eliminowanie z zespołu
FIZYCZNE WARUNKI PRACYhałas na stanowiskach lub w pomieszczeniach pracy, zbyt wysokie temperatury, zbyt niskie temperatury, nieprzyjemne lub uciążliwe zapachy na stanowiskach pracy,obecność na stanowiskach pracy substancji łatwopalnych, wybuchowych, drażniących, żrących lub trujących

Chcesz porozmawiać o stresie w pracy? https://mind-and-body.blog/o-mnie-i-terapii-ze-mna/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: