SMART cele/ Smart goals

Koncepcja ustalania celów SMART zakłada, że mają one być ustalone sprytnie czyli mają być:

Specific – konkretne ; np. chcę schudnąć uprawiając sport zamiast chcę schudnąć

Measurable- mierzalne ; np. chcę zobaczyć jak waga rusza w dół. Pamiętając jednak, że każde ciało chudnie inaczej i należy raczej dać sobie widełki niż konkretną ilość kilogramów.

Achievable- osiągalne ; np. będę biegać po 2km co drugi dzień – cel taki nie zabierze zbyt dużo czasu i dla nowicjusza jest wyzwaniem ,ale nie jest ponad siły

Relevant – odpowiednie ; jeśli mam chore kolana być może bieganie nie jest dla mnie i powinnam rozważyć inny sport

Time-bound -ograniczone w czasie ; każdy cel musi mieć ramy czasowe, co ułatwi nam utrzymanie motywacji oraz pozwoli widzieć efekty

SMART goals

The concept of setting SMART goals assumes that they are to be set cleverly. Below is an example:

Specific – I want to lose weight by exercising instead of I want to lose weight

Measurable – I want to see the scale go down, but as each body loses weight differently I will give myself brackets

Achievable -I will run 2km every other day – such a goal will not take too much time, is not overwhelming and is realistic to pursue

Relevant – if I have knees problems, maybe running isn’t for me and I should consider another sport

Time-bound – each goal must have a time frame, which will help us stay motivated and allow us to see the results

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: